CENNÍK A ZOZNAM VŠETKÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Platnosť cenníka: Od 1.3.2022
1/ RADY A ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Rada: Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom. 8výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)30výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
2/ PODROBNÉ PREHLIADKY - VYŠETRENIA
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, žiadaniek, poučenie pacienta. 20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
3/ PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu3výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
4/ ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Intravenózna injekcia10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút. 15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
5/ ANESTEZIOLOGICKÉ VÝKONY
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo močovej rúry a (alebo) močového mechúra a (alebo) povrchová anestézia rohovky, spojovky a (alebo) povrchová anestézia pokožky. 10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml 15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
6/ ŠPECIALIZOVANÉ VYŠETRENIA V OFTALMOLÓGII
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko (všetko zahrnuté v základnom hodnotení).5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie. Obsah výkonu je zhodný s výkonom pod kódom 1200. 5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Objektívne stanovenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom. Pri ordinácii okuliarov je žiaduca súčasne s objektívnou refrakciou aj refrakcia subjektívna.10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Stanovenie šírky akomodácie.5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Meranie polomeru zakrivenia rohovky.5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou Landoltových kruhov, E-hákov alebo podobných optotypov; nehodnotiť vtedy, keď je vyšetrenie zrakovej ostrosti súčasťou vyšetrenia status generalis.5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Objektívne stanovenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho roku veku.10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Vyšetrenie fokometrom.3výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Stanovenie slzivosti - Schiermerov test10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Kontaktná šošovka (tektonická alebo terapeutická). Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky pri ťažkých ochoreniach rohovky alebo pri perforačnom poranení rohovky alebo aplikácia kontaktnej šošovky ako nositeľa terapeutického média. Pri strate šošovky alebo pri jej znečistení a pri potrebe aplikácie novej terapeutickej šošovky sa výkon pod kódom 1214 nemôže vykazovať znova. Pri výkone pod kódom 1214 sa výkony pod kódmi 1210 až 1213 nemôžu vykazovať. Vo výkone pod kódom 1214 sú započítané výkony pod kódmi 1200, 1201, 1204, 1209,1240. V detskom veku príplatok 100 %. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť.5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore, v prípade potreby aj výkon pod kódom 1216.10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP,fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore, v prípade potreby aj výkon pod kódom 1216.15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky. 5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra. 15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, Velhagen, Riabkin.5výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo) stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceínom.15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Gonioskopia15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Endotelová biomikroskopia.15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Oftalmoskopia - vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom.15výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Fotodokumentácia očného pozadia20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Diferenciácia a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom.20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Tonometria aplanačná a bezkontaktná10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Biometria oka (očí), A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého oka a (alebo) výpočet vnútroočnej šošovky (VOŠ).25výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu.20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého oka.10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Topografia rohovky20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne.10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická epilácia mihalníc jedného oka10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom. Výkon sa nezapočítava, ak erózia vznikla ako následok terapeutického odstránenia cudzieho telesa.10výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa z rohovky alebo zo spojovky, každé oko sa môže vykazovať osobitne.20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka.20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov.20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž).20výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Stenóza slzných ciest u detí (sondáž, preplach, test priechodnosti fluoresceínom).25výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
7/OPERAČNÉ VÝKONY V OFTALMOLÓGII V RÁMCI JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Popis výkonuCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Operácia sivého zákalu s implantáciou vnútroočnej šošovky450 + cena šošovkyvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo sulcus ciliare450 + cena šošovkyvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou450 + cena šošovkyxvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia sekundárnej katarakty bez umelej vnútroočnej šošovky350výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia sekundárnej katarakty laserom bez umelej vnútroočnej šošovky200výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky350výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Primárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky zo zdravotných dôvodov425 + cena šošovkyvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Plastické operácie na jednej mihalnici (ektropium, entropium, blefarochalázia) vopred schválené zdravotnou poisťovňou100-250 (v závislosti od rozsahu) výkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZP
Plastické operácie na oboch mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) vopred schválené zdravotnou poisťovňou200-450 (v závislosti od rozsahu)xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZP
Elektroepilácia100výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Filtračná operácia glaukómu400výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia glaukómu laserom250výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia pterýgia jedného oka - ablácia a plastika250výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia pterýgia oboch očí - ablácia a plastika400xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia nádoru mihalnice jednostranne100-150 (v závislosti od rozsahu)výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia nádorov spojovky100-150 (v závislosti od rozsahu)výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácie slzných bodov180výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Zavedenie trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest150xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Tarzorafia jednostranne100výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia zrastov spojovky (operácia zrastov spojovky s voľným transplantátom)250xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky400+cena šošovkyvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Operácia sivého zákalu v kombinácii s iným súvisiacim výkonom v odbornosti600výkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Blefaroplastika jedného oka zo zdravotných dôvodov 250xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZPx
Blefaroplastika oboch očí zo zdravotných dôvodov 450xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP - vyžaduje sa predchádzajúci súhlas ZPx
Exstirpácia jedného chalazea50xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Sondáž slzných ciest25xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Injekčná aplikácia kortikoidu do perikulárneho hemangiómu50xvýkon plne uhrádzaný zo strany ZPvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
Extrakcia stehov z rohovky20xxvýkon plne uhrádzaný zo strany ZP
VÝKONY S ÚHRADOU PACIENTA BEZ OHĽADU NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1/ VYŠETRENIA A POTVRDENIA (hradené pacientom bez ohľadu na existenciu zdravotného poistenia)
Popis službyCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov (predškolské zariadenia, školy, jasle a pod.)30nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania)35nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vyšetrenie na vodičský preukaz + perimeter40nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vyšetrenie pre komerčné poisťovne40nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Iné vyšetrenia na administratívne účely (napr. pred prácou v zahraničí, pred nástupom na špecializačný kurz, pre prácu so zobrazovaícmi jednotkami, pre prácu vo výškach a prácu v noci a pod.).35nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely.35nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu40nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (bez ohľadu na počet strán) 10nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta (ak to nie je na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a osôb oprávnených žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa zákona č. 578/2004 Z.z. 15nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vystavenie stanoviska pre potreby občiansko-právneho, trestno-právneho alebo správneho konania40nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta na základe žiadosti pacienta V prípade, že si scan vyhotoví pacient použitím svojho zariadenia sám, poplatok sa neúčtuje.10nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
2/ VYŠETRENIA NA ŽIADOSŤ PACIENTA S PRIAMOU ÚHRADOU PACIENTA
Popis službyCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
OCT vyšetrenie (optická koherentná tomografia) vrátane dokumentácie k nálezu25nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Angio OCT vyšetrenie vrátane dokumentácie k nálezu45nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Overenie vyšetrenia iným oftalmológom na žiadosť pacienta50nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Vyšetrenie očného pozadia funduskamerou bez rozkvapkania na žiadosť pacienta ako neindikovaná zdravotná starostlivosť20nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Konzultácia s pacientom/zákonným zástupcom pacienta ohľadom zdravotného stavu pacienta realizovaná na výslovnú žiadosť pacienta/zákonného zástupcu pacienta a trvajúca nad 15 minút30nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Skúška nasadenia a znášanlivosti predpísaných kontaktných šošoviek na obidve oči, prípadne nasadenie iných kontaktných šošoviek vrátane objektívneho určenia refrakcie, merania zakrivenia rohovky a vyšetrenie štrbinovou lampou na vlastnú žiadosť pacienta.20nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Nadštandardná služba: Výber ambulantného lekára20nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
3/ VÝKONY JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA ŽIADOSŤ PACIENTA S PRIAMOU ÚHRADOU PACIENTA
Popis službyCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Plastické operácie na jednej mihalnici (ektropium, entropium, blefarochalázia) neschválené zdravotnou poisťovňou 100-250 (v závislosti od rozsahu) nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Plastické operácie na oboch mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) neschválené zdravotnou poisťovňou 200-450 (v závislosti od rozsahu)nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Blefaroplastika jedného oka zo zdravotných dôvodov neschválená zdravotnou poisťovňou250nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Blefaroplastika oboch očí zo zdravotných dôvodov neschválená zdravotnou poisťovňou450nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
PRELEX - presbyopická refrakčná výmena šošovky s impalntáciou multifokálnej vnútroočnej šošovky450+cena šošovkynehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Korekcia xantelazmy Plasma Jettom50-100 (v závislosti od rozsahu)nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Extirpácia jedného chalazea (nehradené zo zdravotného poistenia len pre poistencov VšZP)50nehradené zdravotnou poistovňouXX
Korekcia verúk a mília v okolí očí Plasma Jettom50-100 (v závislosti od rozsahu)nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Konzultácia s pacientom/zákonným zástupcom pacienta pred vykonaním zákroku jednodňovej zdravotnej starostlivosti nehradeného zdravotnou poisťovňou realizovaná na výslovnú žiadosť pacienta/zákonného zástupcu30nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
Nadštandardné služby pri poskytovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti na žiadosť pacienta - zahŕňajú v sebe: výber lekára na predoperačné vyšetrenie, výber lekára na výkon operácie, jednorazový operačný materiál60nehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňounehradené zdravotnou poistovňou
VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY POUŽÍVANÉ PRI VÝKONOCH JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Popis službyCena (EUR)Cena VšZP (EUR)Cena Dôvera (EUR)Cena UNION (EUR)
Štandardná monofokálna vnútroočná šošovkaod 100 (v závislosti od konkrétneho typu šošovky)plne hradená zdravotnou poisťovňou plne hradená zdravotnou poisťovňou plne hradená zdravotnou poisťovňou
Nadštandardná prémiová monofokálna vnútroočná šošovkaod 120 (v závislosti od konkrétneho typu šošovky)plne nehradená ZP Doplatok podľa typu šošovky plne nehradená ZP Doplatok podľa typu šošovky plne nehradená ZP Doplatok podľa typu šošovky
Multifokálna alebo trifokálna vnútroočná šošovka od 500 (v závislosti od konkrétneho typu šošovky)plne nehradená ZP Doplatok podľa typu šošovky plne nehradená ZP Doplatok podľa typu šošovky plne nehradená ZP Doplatok podľa typu šošovky